3 listopad 2022
Na posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej w dniu 29 września 2022 r. została podjęta uchwała w sprawie ustalenia składki członkowskiej na 2023 r. Wysokość składki: normalna: 460 zł plus ubezpieczenie (43 zł); ulgowa: 230 zł plus ubezpieczenie (43...
10 marzec 2020
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Siedlcach, powołując się na zapisy ust. 3.2.2. załącznika do Rozporządzenia MInistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dni 12 lutego 2020r w sprawie "Programu mającego na celu..." poinformował, że KAŻDA TUSZA ODSTRZELONEGO...
19 grudzień 2019
Polsk i Związek Łowiecki jest organizatorem akcji ,,Myśliwska Paczka’’ ma ona na celu wsparcie placówek opiekuńczo – wychowawczych na terenie Polski . Myśliwi z Koła Łowieckiego ,,HUBERT ‘’w Siedlcach postanowili wesprzeć Dom Dziecka w Siedlcach...

swHubert

Na posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej w dniu 29 września 2022 r. została podjęta uchwała w sprawie ustalenia składki członkowskiej na 2023 r.

Wysokość składki:

  • normalna: 460 zł plus ubezpieczenie (43 zł);
  • ulgowa: 230 zł plus ubezpieczenie (43 zł);
  • ulgowa, o której mowa w par. 124 ust. 3 Statutu PZŁ: 115 zł plus ubezpieczenie (43 zł).

Jak zwykle prosimy o wpłaty na konto Koła do 23.12.2022r

produkcja wlasna kukurydza 1 20220926 1118812471Przed zbliżającą się zimą, Koło pozostawi wychodowaną na własnym polu o pow. ok 1ha w obwodzie 387 kukurydzę. Będzie służyło jako jedno z kilku miejsc, gdzie zwierzyna będzie mogła pobierać pokarm i gdzie, w miarę potrzeb z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne zimą, będzie dodatkowo wykładana karma. Działanie to ma ograniczyć szkody w uprawach oraz zapewnić pożywienie w przypadku śnieżnej zimy.

W dniu wczorajszym ZO PZŁ w Siedlcach przesłał link do mówienia zmian w ustawie Prawo Łowieckie. Bezpośrednio dostępne jest ono na stronach ZG PZŁ, a poniżej przedstawiamy również pełną jego treść:

"
W dniu 21 października br. Pan Prezydent podpisał ustawę z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (nie została ona jeszcze opublikowana, w związku z czym nie można określić daty jej wejścia w życie). Dla nas myśliwych kluczowe są zapisy art. 9 tej ustawy zgodnie z którym art. 33e Prawa łowieckiego będzie miał następujące brzmienie:

Art. 9. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1173) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 33e:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jeżeli w trakcie trwania kadencji organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony został stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii
lub stan nadzwyczajny kadencja tych organów ulega przedłużeniu do czasu wyboru organów Polskiego Związku
Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego kolejnej kadencji.”,
b) uchyla się ust. 2;
2) w art. 42b:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Termin rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania indywidualnego, imię i nazwisko myśliwego, numer upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego,
liczba i gatunek pozyskanej zwierzyny albo ptaków lub ssaków należących do IGO stwarzających zagrożenie dla
Unii lub do IGO stwarzających zagrożenie dla Polski oraz liczba wszystkich oddanych strzałów do zwierzyny
grubej podlega wpisowi w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, którą są obowiązani prowadzić
dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich, w postaci elektronicznej dla każdego obwodu łowieckiego.”,
b) po ust. 1e dodaje się ust. 1f w brzmieniu:
„1f. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających czasowo prowadzenie książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym w postaci elektronicznej, dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego jest
obowiązany prowadzić książkę ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym w postaci papierowej dla każdego
obwodu łowieckiego.”

Przypomnieć należy, że przepis art. 33e Prawa łowieckiego w dotychczasowym brzmieniu został wprowadzony z dniem 13 marca 2020 r. w związku z ówczesną sytuacją pandemiczną i miał w założeniu zapobiec upływowi w roku 2020 kadencji organów kół łowieckich wybranych w roku 2015, co dotyczyło zdecydowanej większości kół. Na skutek obostrzeń administracyjnych nie było wówczas praktycznie możliwości przeprowadzania walnych zgromadzeń kół łowieckich i wyboru władz nowych kadencji. Przy jednoczesnym ustaleniu kadencji zarządów i komisji rewizyjnych na okres 5 lat (art. 33b ust. 5 Prawa łowieckiego) groziło to paraliżem kół łowieckich, które byłyby pozbawione obu tych organów i tym samym nie byłoby możliwe prowadzenie gospodarki łowieckiej przez koła łowieckie jako dzierżawców obwodów łowieckich.

Okres pandemii formalnie nadal trwa (obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego) jednakże zagrożenie zarażenia się koronawirusem jest relatywnie niewielkie w stosunku do ryzyka zarażenia w roku 2020; nie ma już praktycznie żadnych obostrzeń administracyjnych związanych z pandemią. Z drugiej strony kadencje organów kół łowieckich wybranych w roku 2015 trwają już ponad 7 lat. Stąd też ustawodawca zdecydował się na otwarcie możliwości przeprowadzania wyborów władz kół łowieckich nowej kadencji i m.in. w tym celu dokonał zmiany przepisu art. 33e Prawa łowieckiego.

Skutkiem zmiany tego przepisu jest to, że to walne zgromadzenia kół łowieckich decydują czy chcą przeprowadzić wybory zarządów i komisji rewizyjnych nowych kadencji. Inicjatywa w tym zakresie należy do zarządów kół obecnej kadencji, jednak należy mieć tu na uwadze to, że z wnioskiem o wybór organów koła nowej kadencji mogą wystąpić także komisja rewizyjna danego koła obecnej kadencji, właściwy zarząd okręgowy lub 1/3 ogólnej liczby członków danego koła. Wybór władz koła nowej kadencji może się odbyć na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym w tym celu. Koła łowieckie mogą też zdecydować się na przeprowadzenie zwyczajnych walnych zgromadzeń sprawozdawczo-wyborczych po zakończeniu roku łowieckiego 2022/2023. Jeśli walne zgromadzenia przeprowadzą wybory władz nowej kadencji, wówczas kadencje te rozpoczną swój bieg z dniem wyboru, z tym samym dniem zakończą się kadencje dotychczasowe – przedłużone na podstawie art. 33e Prawa łowieckiego. Przypomnieć tu też należy o regulacji § 45 ust. 2 w związku z § 36 pkt 3) statutu PZŁ (ustalenie sposobu wyboru zarządu koła) oraz przepisie art. 33d Prawa łowieckiego ustanawiającego zakaz pełnienia funkcji w zarządzie i komisji rewizyjnej koła łowieckiego przez osoby, które były pracownikami, funkcjonariuszami, żołnierzami lub współpracownikami organów bezpieczeństwa w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. "

Zarząd Okręgowy PZŁ w Siedlcach informuje, że jak co roku w pierwszą sobotę października (01.10.2022) w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Górkach k/Garwolina odprawiana będzie msza św. w intencji zmarłych myśliwych i leśników. Zapraszamy do udziału w celebrze Poczty Sztandarowe kół łowieckich oraz myśliwych z rodzinami. Msza odprawiana będzie o godzinie 19:00, zbiórka Pocztów Sztandarowych przy Grocie Św. Huberta o godzinie 18:30.