Uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 23.06.2018r zostały opublikowane w dniu 08.07.2018r. Proszę zapoznać się z nimi w pozycji UCHWAŁY menu Użytkownika dostępnego po zalogowaniu.

 

 

Koledzy, za pośrednictwem ZO PZŁ otrzymaliśmy pismo, którego treść prezentujemy poniżej:

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Polski Związek Łowiecki z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 35 (dalej „Administrator” lub „PZŁ”) będący Administratorem Państwa Danych Osobowych, informuje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PZŁ możliwy jest pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod adresem pocztowym: ul. Nowy świat 35, 00-029 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych PZŁ, czyli:
1) prowadzenia gospodarki łowieckiej;
2) troski o rozwój łowiectwa i współdziałania z administracją rządową i samorządową, jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i parkami narodowymi oraz organizacjami społecznymi w ochronie środowiska przyrodniczego, w zachowaniu i rozwoju populacji zwierząt łownych i innych zwierząt dziko żyjących;
3) ustalania kierunków i zasad rozwoju łowiectwa, zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych;
4) czuwania nad przestrzeganiem przez członków PZŁ prawa, zasad etyki, obyczajów i tradycji łowieckich;
5) organizowania szkolenia w zakresie prawidłowego łowiectwa i strzelectwa myśliwskiego;
6) współpracy z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi;
7) wspierania i prowadzenia prac naukowych w zakresie gospodarowania zwierzyną;
8) prowadzenia i popierania hodowli użytkowych psów myśliwskich i ptaków łowczych;
9) realizacji innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw środowiska.
10) egzekwowania prawa i prowadzenia postępowań dyscyplinarnych. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą (w zależności od rodzaju danych) zgodnie z naszą Polityką retencji danych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. W dowolnym momencie może Pan/Pani uzyskać dostęp do ich treści, sprostować je oraz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania lub zlecić ich usunięcie. Ma Pan/Pani również prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz do ich przeniesienia. W przypadku stwierdzenia naruszenia danych ma Pan/Pani możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO). Podanie danych osobowych jest wymogiem przystąpienia na staż lub wstąpienia do Polskiego Związku Łowieckiego.

Koledzy, którzy nie przekazali odpowiednich zgód, na przesłanych w zeszłym miesiącu formularzach, stracili dostęp do zamkniętej części strony.
Konto użytkownika zostanie ponownie założone po otrzymaniu stosownej zgody.

Foto galeria została zablokowana zarówno do przeglądania jak i dodawania zdjęć, tak w strefie publicznej jak i zamkniętej.

Administrator

W obliczu nowego rozporządzenia nr 9 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 maja 2018r w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa mazowieckiego Powiatowy Inspekrotat Weterynaryjny przygotował nowe druki protokołu pobrania krwi do badań w kierunku ASF oraz protokołu odstrzału sanitarnego. Druki dostępne są z menu "Do pobrania" oraz jako załączniki do niniejszej informacj.

 

Administrator

  1. 1. Zmiany w ustawie Prawo łowieckie (Uchwała w załączeniu)

Informujemy Kolegów o wejściu w życie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 651). Uczulamy Kolegów na następujące kwestie wynikające z zapisów w/w aktu prawnego:

- Konieczność dokonania wyboru delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów:

Zgodnie z art. 9 ust. 9 rzeczonej ustawy mandaty delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego oraz na okręgowe zjazdy delegatów zachowują ważność do czasu wyboru nowych delegatów. Zważywszy, że zarządy okręgowe PZŁ zwołują zwyczajne okręgowe zjazdy delegatów nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia ich powołania (art. 9 ust. 10 ustawy) istnieje konieczność wyboru nowych delegatów na okręgowe zjazdy delegatów podczas nadchodzących walnych zgromadzeń kół. Zwracamy uwagę Kolegów, że zgodnie z art. 1 pkt 14 ustawy „w skład organów Polskiego Związku Łowieckiego, a także w skład zarządu koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej nie może wchodzić osoba urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 r., która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575 oraz z 2018 r. poz. 5 i 369), w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. lub współpracowała z tymi organami”. Zarazem art. 5 pkt. 2a ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmianę do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 oraz z 2018 r. poz. 538 i 650) w myśl, której w stosunku do kandydata na delegata na okręgowy zjazd delegatów Polskiego Związku Łowieckiego, kandydata na delegata na Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego lub kandydata do Naczelnej Rady Łowieckiej właściwym organem do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego jest właściwy zarząd okręgowy PZŁ. Wzór oświadczenia lustracyjnego można znaleźć pod następującym linkiem:

https://ipn.gov.pl/pl/lustracja/oswiadczenia/24221,Oswiadczenie-lustracyjne-wzor-w-formacie-pdf.html

Jednocześnie przypominamy Kolegom, że zgodnie z §59 ust. 1 Statutu PZŁ walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Tym samym uczulamy Kolegów na konieczność uwzględnienia w porządku obrad walnego zgromadzenia koła wyboru delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów. Apelujemy do Kolegów o zwołanie walnych zgromadzeń w terminach na tyle wczesnych, by Zarząd Okręgowy PZŁ mógł, w oparciu o dokonane przez walne zgromadzenia wybory delegatów, zwołać Zwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia powołania.

- Szacowanie szkód łowieckich:

Zgodnie z art. 1 pkt 22 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 kwietnia br, wniosek o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a nie jak dotychczas do koła łowieckiego. Niemniej nadal na dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego spoczywa obowiązek wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania. Szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego, a także właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda. Zgodnie z art. 1 pkt 25 ustawy właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu. Całość procedur związanych z komunikacją personalną oraz obiegiem dokumentów w procedurze szacowania spoczywa na organach gmin właściwych na miejsce wystąpienia szkody. Zatem, zaleca się, aby wnioski o szacowanie szkód, które będą wpływały do kół łowieckich, były niezwłocznie zwracane zainteresowanym (wnioskodawcom), ze wskazaniem właściwego podmiotu, do którego powinny one być kierowane.

- Przyjmowanie na staż osób, które nie ukończyły 18 roku życia:

Zgodnie z art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw zabrania się wykonywania polowania w obecności lub przy udziale dzieci do 18 roku życia. Ponadto, w myśl art. 1 pkt 31 powyższej ustawy kto wykonuje polowanie w obecności lub przy udziale dziecka do 18 roku życia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Biorąc pod uwagę, że zgodnie § 6 ust 1 ppkt f uchwały nr 41/2007 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 4 września 2007 r. w sprawie zasad odbywania stażu, sposobu jego dokumentowania oraz zaliczania staż kandydacki obejmuje udział w polowaniach indywidualnych i zbiorowych apelujemy do Kolegów o szczególne uwzględnienie nowych przepisów podczas podejmowania przez zarządy kół uchwał dot. przyjęcia na staż i przyjmowanie wyłącznie kandydatów którzy ukończyli 18 rok życia.

  1. 2. Przypominamy Kolegom, że do dnia 20 kwietnia br. koła łowieckie mają obowiązek złożyć w siedzibie ZO PZŁ w Siedlcach wypełnione sprawozdanie ŁOW - 1 oraz załączniki do ŁOW-1 (druki wysłane wraz z komunikatem Nr 1/2018 z dn. 08.02.2018r.

"Darz Bór"

ZO PZŁ w Siedlcach

Załączniki:
Pobierz plik (prawo łowieckie ustawa 2018.pdf)Prawo Łowieckie[Prawo Łowieckie z 2018r ]