10 marzec 2020
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Siedlcach, powołując się na zapisy ust. 3.2.2. załącznika do Rozporządzenia MInistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dni 12 lutego 2020r w sprawie "Programu mającego na celu..." poinformował, że KAŻDA TUSZA ODSTRZELONEGO...
19 grudzień 2019
Polsk i Związek Łowiecki jest organizatorem akcji ,,Myśliwska Paczka’’ ma ona na celu wsparcie placówek opiekuńczo – wychowawczych na terenie Polski . Myśliwi z Koła Łowieckiego ,,HUBERT ‘’w Siedlcach postanowili wesprzeć Dom Dziecka w Siedlcach...
19 grudzień 2019
Dnia 20 września 2019 r. Koło Łowieckie Hubert w Siedlcach przeprowadziło wspólnie z Nadleśnictwem Sarnaki spotkanie dydaktyczne dla uczniów kl. II Szkoły Podstawowej w Suchożebrach, pt. „ Mieszkańcy Lasów”. Dzieci zwiedziły salę dydaktyczną oraz...
  1. 1. Zmiany w ustawie Prawo łowieckie (Uchwała w załączeniu)

Informujemy Kolegów o wejściu w życie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 651). Uczulamy Kolegów na następujące kwestie wynikające z zapisów w/w aktu prawnego:

- Konieczność dokonania wyboru delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów:

Zgodnie z art. 9 ust. 9 rzeczonej ustawy mandaty delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego oraz na okręgowe zjazdy delegatów zachowują ważność do czasu wyboru nowych delegatów. Zważywszy, że zarządy okręgowe PZŁ zwołują zwyczajne okręgowe zjazdy delegatów nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia ich powołania (art. 9 ust. 10 ustawy) istnieje konieczność wyboru nowych delegatów na okręgowe zjazdy delegatów podczas nadchodzących walnych zgromadzeń kół. Zwracamy uwagę Kolegów, że zgodnie z art. 1 pkt 14 ustawy „w skład organów Polskiego Związku Łowieckiego, a także w skład zarządu koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej nie może wchodzić osoba urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 r., która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575 oraz z 2018 r. poz. 5 i 369), w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. lub współpracowała z tymi organami”. Zarazem art. 5 pkt. 2a ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmianę do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 oraz z 2018 r. poz. 538 i 650) w myśl, której w stosunku do kandydata na delegata na okręgowy zjazd delegatów Polskiego Związku Łowieckiego, kandydata na delegata na Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego lub kandydata do Naczelnej Rady Łowieckiej właściwym organem do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego jest właściwy zarząd okręgowy PZŁ. Wzór oświadczenia lustracyjnego można znaleźć pod następującym linkiem:

https://ipn.gov.pl/pl/lustracja/oswiadczenia/24221,Oswiadczenie-lustracyjne-wzor-w-formacie-pdf.html

Jednocześnie przypominamy Kolegom, że zgodnie z §59 ust. 1 Statutu PZŁ walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Tym samym uczulamy Kolegów na konieczność uwzględnienia w porządku obrad walnego zgromadzenia koła wyboru delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów. Apelujemy do Kolegów o zwołanie walnych zgromadzeń w terminach na tyle wczesnych, by Zarząd Okręgowy PZŁ mógł, w oparciu o dokonane przez walne zgromadzenia wybory delegatów, zwołać Zwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia powołania.

- Szacowanie szkód łowieckich:

Zgodnie z art. 1 pkt 22 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 kwietnia br, wniosek o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a nie jak dotychczas do koła łowieckiego. Niemniej nadal na dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego spoczywa obowiązek wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania. Szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego, a także właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda. Zgodnie z art. 1 pkt 25 ustawy właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu. Całość procedur związanych z komunikacją personalną oraz obiegiem dokumentów w procedurze szacowania spoczywa na organach gmin właściwych na miejsce wystąpienia szkody. Zatem, zaleca się, aby wnioski o szacowanie szkód, które będą wpływały do kół łowieckich, były niezwłocznie zwracane zainteresowanym (wnioskodawcom), ze wskazaniem właściwego podmiotu, do którego powinny one być kierowane.

- Przyjmowanie na staż osób, które nie ukończyły 18 roku życia:

Zgodnie z art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw zabrania się wykonywania polowania w obecności lub przy udziale dzieci do 18 roku życia. Ponadto, w myśl art. 1 pkt 31 powyższej ustawy kto wykonuje polowanie w obecności lub przy udziale dziecka do 18 roku życia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Biorąc pod uwagę, że zgodnie § 6 ust 1 ppkt f uchwały nr 41/2007 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 4 września 2007 r. w sprawie zasad odbywania stażu, sposobu jego dokumentowania oraz zaliczania staż kandydacki obejmuje udział w polowaniach indywidualnych i zbiorowych apelujemy do Kolegów o szczególne uwzględnienie nowych przepisów podczas podejmowania przez zarządy kół uchwał dot. przyjęcia na staż i przyjmowanie wyłącznie kandydatów którzy ukończyli 18 rok życia.

  1. 2. Przypominamy Kolegom, że do dnia 20 kwietnia br. koła łowieckie mają obowiązek złożyć w siedzibie ZO PZŁ w Siedlcach wypełnione sprawozdanie ŁOW - 1 oraz załączniki do ŁOW-1 (druki wysłane wraz z komunikatem Nr 1/2018 z dn. 08.02.2018r.

"Darz Bór"

ZO PZŁ w Siedlcach

Załączniki:
Pobierz plik (prawo łowieckie ustawa 2018.pdf)Prawo Łowieckie[Prawo Łowieckie z 2018r ]

W załączeniu przesyłam do wykorzystania następujące dokumenty:

 

  1. Ulotka informacyjna "jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika"
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym ustawy "Prawo Łowieckie"

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (20180108145400.pdf)20180108145400.pdf[ ]
Pobierz plik (20180108145435.pdf)20180108145435.pdf[ ]

Chciałoby się rzec "Ach, co to był za Hubertus"! Czekając na Wasze, Koledzy wrażenia zapraszam do obejrzenia zdjęć w galerii.

 

admin

Informacja z ZO PZL Biała Podlaska dot. ASF 

 Informuję, że w ostatnich kilku dniach wpłynęło 28 Zawiadomień od Mazowieckiego WLW  o wystąpieniu kolejnych przypadków ASF (od 78 do 105 przypadku) na terenie woj mazowieckiego. 
Wystąpiły one w powiatach Legionowo, Piaseczno, Warszawa Zachodnia, Siedlce oraz dwa przypadki na terenie naszego Okręgu tj. w powiecie Łosice. 
Justyna Czyżewska (ZO PZŁ BP)

„Jaki Hubert, taki sezon” Kolejny rok współpracy z Kołem Łowieckim „Hubert” w Siedlcach Zespół Placówek Oświatowych w Platerowie rozpoczął właśnie 3 listopada w dniu św.Huberta - patrona myśliwych.